Lid van Centrale Cliëntenraad

 • Verpleging, verzorging en thuiszorg
 • Enschede, Nederland

Lid van Centrale Cliëntenraad

Functieomschrijving

Meepraten over het beleid van Livio?


Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. 

Livio biedt vanuit haar visie waardevolle, persoonsgerichte zorg in nauwe samenwerking tussen cliënt, professionals, vrijwilligers en naasten. Dit doet Livio om het welzijn te vergroten met aandacht voor de eigen regie van zowel de cliënt als de medewerker, door diensten en werkwijzen voortdurend te ontwikkelen in aansluiting op behoeften vanuit een veranderende wereld.


Om de belangen van onze cliënten goed te behartigen werkt Livio met lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad met onafhankelijk voorzitter. De raden geven uitvoering aan de medezeggenschap conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018).


Voor de Centrale Cliëntenraad van Livio zoeken wij meerdere betrokken mensen die affiniteit hebben met zorg, wonen en welzijn van onze cliënten. U behartigt het cliëntperspectief en bent een goede gesprekspartner van de raad van bestuur.


Livio hecht veel waarde aan medezeggenschap van cliënten. De centrale cliëntenraad wordt daarom nauw betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid. Zij heeft een kritische blik op zorg in de breedste zin van het woord en geeft gevraagd en ongevraagd advies of instemming aan de raad van bestuur. Kortom, een belangrijke raad die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, wonen en welzijn bij Livio.


Wat gaat u doen?

U neemt zitting in de centrale cliëntenraad en adviseert vanuit cliëntperspectief de raad van bestuur van Livio over voorgestelde ontwikkelingen en veranderingen in het beleid van de organisatie. Daarnaast onderhoudt u contact met twee tot drie lokale cliëntenraden van Livio. Vergaderingen vinden in de regel één keer per maand plaats. 


Wat verwachten wij van u?

Van de leden wordt verwacht dat zij:

 • Integer zijn, kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Affiniteit en betrokkenheid bij cliënten en locaties van Livio hebben;
 • Gesprekspartner zijn voor de raad van bestuur;
 • Vanuit cliëntperspectief denken en handelen;
 • Onderscheid kunnen maken tussen:
  • Persoonlijke belangen en algemeen cliëntbelang en organisatiebelangen
  • Hoofd- en bijzaken
 • Bekend zijn met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
 • Bekend zijn met de organisatie Livio, haar onderdelen en functies;
 • Teamspeler zijn en over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikken;
 • Innovatief en flexibel zijn;
 • In staat zijn inhoudelijke/strategische beleidsnotities te lezen en mening te kunnen vormen vanuit cliëntperspectief;
 • Tijd beschikbaar hebben om het contact met de locaties te onderhouden;

Vereisten

 • U bent in staat goed uw standpunten te verwoorden, waarbij u assertief mag zijn, maar altijd respectvol;
 • U beschikt over een actieve instelling en bent enthousiast en gemotiveerd;
 • U hebt de bereidheid tot scholing; op het gebied van medezeggenschap
 • Inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen zijn vereist om uw functie goed uit te voeren
 • U laat zich niet snel uit het veld slaan en  u kunt goed luisteren; 
 • Tot slot heeft u een brede oriëntatie en een goed netwerk en is het prettig als u een goed netwerk heeft binnen het werkgebied van Livio


Vergoeding
U ontvangt een reiskostenvergoeding, een laptop in bruikleen en vacatiegeld. 


Informatie over bovenstaande is verkrijgbaar bij Jeanette Hemkes, ambtelijk secretaris centrale cliëntenraad, via 

06 - 188  117 49  (bereikbaar wo-do-vrij).


U kunt reageren op deze vacature tot en met 1 oktober 2020.